Åpenhetsloven for Midtfylket Entreprenør

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022 og virksomheter som er omfattet av denne loven er blant annet pliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Midtfylket Entreprenør kjøper sine varer og tjenester kun i Norge, og våre kunder skal være trygge på at våre leveranser er i samsvar med åpenhetsloven. 

Loven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-2, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner 
2. Balansesum: 35 millioner kroner
3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Også virksomheter som faller utenfor åpenhetslovens virkeområde, vil måtte forholde seg til loven for eksempel fordi de er leverandører til eller forretningspartnere med en virksomhet som er omfattet. Forbrukertilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter til å sette seg inn i åpenhetslovens formål og forpliktelser.

 

Norgeshus Midtfylket Entreprenør AS:

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Åmotsbakken 4, 3340 Åmot. MIdtfylket Entreprenør en solid entreprenør med egen tømrerstab og vi er medlem av Norgeshuskjeden. Vi prosjekterer og utfører byggearbeid av varierende størrelse og omfang for både offentlig og privat sektor, og som medlem av en av landets største boligkjeder, Norgeshus, med egne hus- og hyttetyper i porteføljen er vi også aktiv i privatmarkedet. 

Midtfylket Entreprenør er registrert i StartBANK som er et leverandørregister innenfor bygg og anlegg med oppdaterte godkjenningskriterier. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. 

Midtfylket Entreprenør har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2022, og årlig utarbeider vi en miljørapport hvor vi oppsummerer vårt arbeid som en miljøbevisst bedrift. Her setter vi også fokus på å følge opp at våre leverandører og underleverandører må dokumentere miljøtiltak i egne selskap. 

Midtfylket Entreprenør er en entreprenørbedrift som er sentralt godkjent i 18 klasser. Sentral godkjenning er en godkjenningsordning som administreres av Direktoratet for Byggkvalitet. Godkjenningen er et kvalitetsstempel og viser at bedriften er innehar en kompetanse og seriøsitet som har blitt vurdert av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). Vi er også en godkjent opplæringsbedrift i faget tømrer, og som opplæringsbedrift bidrar vi til å utdanne flere fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn. 

Vi aksepterer ingen form for korrupsjon, hvitvasking, diskriminering eller trakassering og målet vårt er å ha ryddige forhold til egne ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet. 

Menneskerettigheter og arbeidsforhold:

Vi i Midtfylket Entreprenør har et overordnet mål om å ta vare på egne og innleide arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold. Påseplikten er et av kravene i våre avtaler med våre underleverandører, og er forankret i vår organisasjon og etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet i hele vårt nettverk. 

Aktsomhetsvurderinger:

Vi utfører aktsomhetsvurderinger av våre underleverandører fortløpende i samsvar med påseplikten. 

Se arbeidstilsynet.no for mer informasjon om påseplikten.

Gjennom aktsomhetsvurderingene kan vi finne grunnlag for nærmere oppfølgning for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vårt fokus er å påvirke ti forbedringer fremfor å avslutte eventuelle samarbeid. 

Informasjonsplikt

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4 i åpenhetsloven. Dette omhandler generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt tjeneste eller vare som vi leverer.

Spørsmål til Midtfylket Entreprenør om arbeidet vårt med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i åpenhetsloven sendes til ola.rolfstad@norgeshus.no. Eventuelle forespørsler vil besvares innen tre uker fra mottak.